October 30, 2016

Esinejad

 • Külliki Seppel on Tartu ülikooli ühiskonnateaduste instituudi õppejõud ja teadlane. Lõimumisvaldkonnaga seotud teadustöös on tema peamisteks uurimisfookusteks olnud rahvustevahelised kontaktid Eestis ning vähemuste meediakasutus. Ta on olnud viie viimase integratsiooni monitooringu kaasautor, keskendudes viimastes monitooringutes just meedia ja infovälja teemale. Samuti on ta osalenud Eesti ühiskonna Integratsiooniprogrammi 2008-2013 väljatöötamises. Tema viimased teadustööd käsitlevad venekeelse elanikkonna erinevaid lõimumismustreid ning kodanikuaktiivsust sotsiaalmeedias.

  Abstract (DOCX)


 • Külliki Seppel
  Tartu ülikool

 • Sasha liitus Karli ülikooliga Kesk- ja Ida-Euroopa uuringute tiimi liikmena 2018. aasta sügisel, kui oli Ameerika Ühendriikidest Prahasse kolinud. Ta on omandanud Bostoni ülikoolis bakalaureusekraadi, õppides ka semestri välismaal Prahas, kus ta sai oma juurte kohta rohkem teada ja armus sellesse linna. Abidirektorina toetab Sasha programmidirektorit ja vastutab tudengite sisseelamise, vabatahtliku töö ja praktika ning kursuste hindamise eest, samuti suhtleb ta iga päev üliõpilastega. Vabal ajal meeldib Sashale reisida, tegelda fotograafia ja iluuisutamisega ning liikuda värskes õhus.

  Abstract (DOCX)


 • Sasha Hlozek
  Rahvusvaheliste programmide abidirektor, Karli ülikool, kunstide osakond

 • Martina liitus Karli ülikooliga Kesk- ja Ida-Euroopa uuringute tiimi liikmena 2018. aasta sügisel. Ta on lõpetanud prantsuskeelse topeltbakalaureuseõppe Euroopa ja maailma ettevõtluses ning topeltmagistriõppe üldlingvistikas (Lõuna-Böömimaa ülikooli, Bretagne-Sudi ülikooli ja Pariisi Descartes’i ülikooli vaheline õppeprogramm). Meeskonnaliikmena vastutab ta majandusalase tegevuskava, juhendajatega peetava suhtluse ja muude n-ö kaadritaguste tegevuste eest, mis muudavad selle programmi tulevastele üliõpilastele ahvatlevaks. Tema hobid on kontsertidel ja näitustel käimine, reisimine ning trummimäng.

  Abstract (DOCX)


 • Martina Provázková
  Tegevjuht, Karli ülikool, kunstide osakond

 • Dagmar Narusson on Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi kogukonnatöö lektor ja sotsiaalse innovatsiooni teadur. Dagmar on õppinud Tartu ja Firenze ülikoolis ning tal on doktorikraad sotsioloogias. Dagmar uurib 2018.aastast alates RITA projektis „Rändesõltuvus ja lõimumise väljakutsed Eesti riigile, tööandjale, kogukondadele ja haridusele“ rändetaustaga inimeste kogukondadesse lõimumise, täpsemalt sotsiaalsete suhete struktuuridesse sisenemise võimalusi geograafilistes, huvipõhistes ja teistes kogukondades. Ta on suhtlemistreener ja huvitub positiivse vaimse tervise edendamisest kogukondades, sh rändetaustaga, vaimse tervise raskuste ja kriisikogemusega inimeste taastumise ja toimevõimekuse arendamise toetamisest. Dagmar on alates 2012.aastast osalenud kogukonna-põhiste lahenduste arendamisega tegelevates rahvusvahelistes projektides (sh koostöö ülemineku- ja ökokogukondadega, kaasavate linnakeskkondade ja kogukondade kujundamise projektis). Ta on Tartu Ülikoolis 2020. aasta sügisel avatava magistriõppekava „kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu“ arendaja ning õppejõud.

  Abstract (DOCX)


 • Dagmar Narusson
  Tartu Ülikool

 • Marko Uibu on Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi lektor ning RITA rände projekti kogukondade lõimumise tööpaketi juht. Koos kolleegidega uurib ta uustulijate kohanemise protsessi, sotsiaalsete kontaktide ja kogukonnasuhete toetamise võimalusi. Ülikoolis õpetab ta peamiselt antropoloogilise lähenemise ja kommunikatsiooniga seonduvad kursuseid. Tema põhilised uurimis- ja teadustöö teemad tegelevad sotsiaalse muutuse, kogukondade võimestamise, uskumuste ning tervisega. Lisaks tööle ülikoolis on Marko Sotsiaalse Innovatsiooni Labori asutajaliige, olles läbi viinud mitmeid koosloomelisi uuringuid ja arendusprojekte. Sotsiaalseid muutusi aitab ta luua ja analüüsida muuhulgas eksperdina programmis „Liikuma kutsuv kool“. Markol on interdistsiplinaarne taust, olles uurinud kultuuri ja inimkäitumist erinevate nurkade alt: tal on doktorikraad religiooniuuringute erialal, magistrikraadid sotsioloogias ja sotsiaalantropoloogias ning meedia ja kommunikatsiooni uuringutes.

  Abstract (DOCX)


 • Marko Uibu
  Tartu Ülikool

 • Triin Vihalemm on Tartu Ülikooli kommunikatsiooniuuringute professor, kommunikatsioonisotsioloog. Sündinud 1968, õppinud Tartu Ülikoolis ajakirjandust (BA), sotsioloogiat (MA) ja kommunikatsooni (PhD). Töötanud turu- ja arvamusuuringute firmas Emor. Alates 1999 aastast Tartu Ülikooli õppejõud ja teadlane, pikka aega kommunikatsioonijuhtimise magistriõppe eestvedaja, praegu magistrikava ”Muutuste juhtimine ühiskonnas” programmijuht. Triinu peamiseks uurimishuviks on sotsiaalne muutus ning kommunikatsiooni roll muutuste protsessides. Oluline osa Triinu poolt kirjutatud ligi 90-st teadusartiklist ja raamatupeatükist käsitleb Eesti venekeelse elanikkonna kultuurilist (ümber)kohanemist peale Eesti taasiseseisvumist, eeskätt keele- ja meediakasutusega seonduvaid aspekte.

  Praegu on ta lõpetamas uurimisprojekti, mis käsitleb Eesti ja Läti venekeelse elanikkonna meediakasutust ja identiteeti poliitilise kriisi tingimustes. Triin on olnud külalisuurija kõrgetasemelises Helsinki Collegium for Advanced Studies. Ta on Euroopa transformatiooniuurijate võrgustiku, Eesti Sotsioloogide Liidu, Eesti Koostöö Kogu ning mitmete akadeemiliste nõukogude liige, avaliku teenistuse eetikakomitee liige ning kutsutud ekspert mitmetes meediat ja ühiskonda käsitlevates otsustuskogudes. Triin on osalenud juhi või täitjana mitmetes kohalikes ja rahvusvahelistes projektides, mis analüüsivad valdkondlike poliitikate ja kommunikatsiooniprogrammide rakendumist; teisisõnu seda, kas ning kuidas saab institutsionaalse sekkumisega muuta ühiskondlikke protsesse ning inimeste igapäevaseid praktikaid.

  Abstract (DOCX)


 • Triin Vihalemm
  Tartu Ülikool

 • Sarah Glännefors on Uppsala ülikooli äriõpingute osakonna doktorant ning Göteborgi ülikooli äri-, majandus- ja õiguskooli integratsiooniuuringute korraldamise programmi teadur. Ta keskendub oma uurimistöös kvalifitseeritud uussisserändajate lõimumisele töökohas Rootsi organisatsioonide kontekstis, eriti teadmismahukates majandusharudes. Tema isiklikud ja tööalased eri riikides elamise kogemused on innustanud tema huvi rände ja integratsiooni teema vastu.

  Abstract (DOCX)


 • Sarah Glännefors
  Uppsala ülikool

 • Gema Rubio Carbonero on Barcelona autonoomse ülikooli tõlke- ja Ida-Aasia õpingute osakonnas Serra Hunteri programmi õppejõud. Varem töötas ta sama kõrgkooli inglise filoloogia osakonnas teadurina. Enne seda oli Gema neli aastat politoloogia ja sotsiaalteaduste osakonnas (Pompeu Fabra ülikool) erialadevaheliste immigratsiooniuuringute uurimisrühmas (GRITIM) järeldoktorantuuri teadur. Tal on doktorikraad keelelise kommunikatsiooni ja mitmekeelse vahenduse erialal (Pompeu Fabra ülikool), magistrikraad lingvistikas (Lancasteri ülikool) ja bakalaureusekraad inglise keeles. Gema uurimisvaldkonnad käsitlevad avaliku diskursuse analüüsi ja mitmekesisuse teemasid (eriti diskrimineerimise diskursust immigratsiooni kohta), kultuuridevahelisust, mitmekeelsust ning liikuvust. Ta on osalenud mitmes riiklikus ja rahvusvahelises teadus- ja innovatsiooniprojektis ning avaldanud eeltoodud uurimisteemadel palju artikleid, raamatuid ja peatükke. Lisaks on ta pidanud üle 20 kõne ja kutsutud kõnelema eri rahvusvahelistel konverentsidel ning korraldanud üle viie vestlusringi ja õpitoa.

  Abstract (DOCX)


 • Gema Rubio Carbonero
  Universitat Autònoma de Barcelona

 • Kaarina Nikunen on Soomes Tampere ülikoolis meedia- ja kommunikatsiooniuuringute professor. Tema oskusteave hõlmab digikultuuri, andmestumist, emotsioone ja mõjutatavust, rännet, solidaarsust ning sotsiaalset õiglust. Ta uurib meetodeid, mille puhul emotsioonid ja mõju juhivad solidaarsust, sotsiaalseid liikumisi ja osalust, ning seda, kuidas emotsioone kujundatakse meedia abil ja kaudu.

  Oma praeguses teadusprojektis uurib Kaarina intiimsust ja ebavõrdsust andmepõhises kultuuris. Kolmes eelnevas teadusprojektis keskendus ta rassismile, emotsioonidele ja rändele digimeedias. Projektis HYBRA: racism and public communication in the hybrid media system (2016–2019) uuris ta sisserändajate vastast ja rassistlikku arutelu sotsiaalmeedias poliitilise irooniana. Projektis Information and emotions in the refugee debate (2016–2018) uuris ta põgenikke käsitlevate debattide emotsionaalset struktuuri ja dünaamikat 2015. aastal, kasutades arvutuslikke, kvalitatiivseid ja etnograafilisi meetodeid. Projekt Structures of Compassion hõlmas etnograafilist teadustööd Euroopa põgenikke käsitlevas poliitikas Vahemere rannikul (Lõuna-Itaalias).

  Ta on väljaande Media Solidarities: Emotions, Power and Justice in the Digital Age (Sage, 2019) autor ja väljaande Media in Motion: Cultural Complexity and Migration in the Nordic Region (Routledge 2011, kaastoimetaja E. Eide) toimetaja.

  Abstract (DOCX)


 • Kaarina Nikunen
  Tampere Ülikool

 • Nina Grønlykke Mollerup on Kopenhaageni ülikooli Saxo osakonna etnoloogia valdkonna ja migratsiooniuuringute keskuse järeldoktorantuuri teadlane. Ta on õppinud antropoloogiks ja tal on doktorikraad kommunikatsioonis. Tema uurimisvaldkonnad on põgenikud, revolutsioon, konflikt, arhiivimine, digitavad, ajakirjandus, aktivism ja jätkusuutlikkus. Ta töö on keskendunud peamiselt Egiptusele, Süüriale ja Skandinaaviale. Ta on oma karjääri jooksul teinud mitmekülgset koostööd vabaühenduste ja teiste praktikutega. Nina töid on avaldatud sellistes ajakirjades nagu Social Analysis ja Journalism Practice.

  Abstract (DOCX)


 • Nina Grønlykke Mollerup
  Kopenhaageni ülikool

 • Meelis Niine on MTÜ Mondo rändeteemalise teavitusprojekti „Jagatud teekonnad: faktid ja lood rändest 21. sajandil“ koordinaator. Ta on tegutsenud rändevaldkonnas 2011. aastast. Varasemalt on  Meelis tegelenud rahvusvahelise kaitse temaatikaga nii Rahvusvahelises Migratsiooniorganisatsioonis (IOM) kui Siseministeeriumis. Meelis on lõpetanud Tartu Ülikooli humanitaarainete õpetaja erialal (BA) ning Glasgow Ülikooli sotsioloogia ning antropoloogia erialal (MA).


 • Meelis Niine
  MTÜ Mondo
 • Mariliis Mia Topp on kolmeaastase rändeteemalise teavitusprojekti „Jagatud teekonnad: faktid ja lood rändest 21. sajandil“ digimeedia kommunikatsioonijuht. Kommunikatsiooni valdkonnas on Mariliis tegutsenud üle kümne aasta. Ta on vedanud börsiettevõtte kommunikatsiooni, mis kätkes endas muuhulgas investorsuhtlust, kriisikommunikatsiooni ja meediasuhtlust, kui ka turunduskommunikatsiooni, kaasasutajana finantstehnoloogia startuppi ning viimastel aastatel toetanud strateegilise konsultandi rollis erinevaid ettevõtteid. Vastutustundlik ettevõtlus on Mariliisile südamelähedane samuti üle kümne aasta. Mariliis on õppinud psühholoogiat, omandanud majandusmagistri kraadi TalTechis ning läbinud Public Affairs (Avalikud Suhted) post grad diplomiõpingud Londonis.


  Abstract (DOCX)


 • Mariliis Mia Topp
  Vurr Digital

 • Marianna Makarova on Riigikantselei valitsuse kommunikatsioonibüroo strateegilise kommunikatsiooni nõunik, kelle peamiseks ülesandeks on valdkonna jaoks oluliste uuringute ja avaliku arvamuse küsitluste läbiviimine ja seotud analüüsitegevus. COVID-19 levikuga seotud eriolukorra ajal viis Marianna läbi iganädalast avaliku arvamuse seiret, mis andis ülevaate elanike informeeritusest kriisi lahendamise seisukohalt olulistel teemadel ning seotud hoiakutest, ning samuti hoolitses kriis.ee lehel asuva kriisiinfo õigeaegse tõlke eest vene keelde. Enne Riigikantseleiga liitumist töötas Marianna Integratsiooni Sihtasutuses uuringute valdkonnajuhina, samuti on töötanud Tallinna Ülikooli teadurina ja rahvusvahelise teadusajakirja “Studies of Transitional States and Societies” tegevtoimetajana. Mariannal on teadusmagistrikraad psühholoogias Tartu Ülikoolist ning hetkel jätkab ta õpinguid politoloogia doktoriõppes Tallinna Ülikoolis, tema uurimisfookuses on avatud riigiidentiteet, rahvussuhted, lõimumine ja seda mõjutavad ühiskonnaprotsessid.

  Abstract (DOCX)


 • Marianna Makarova
  Riigikantselei

 • Jevgenia Värä on Riigikantselei valitsuse kommunikatsioonibüroo meedianõunik, kelle vastutusalaks COVID-19 levikuga põhjustatud eriolukorra ajal oli üleriigiline venekeelne kriisikommunikatsioon. Enne liitumist valitsuse kommunikatsioonibüroo meeskonnaga töötas ligi 20 aastat ajakirjanduses, sealhulgas sai 2008–2009 aastal tema eestvedamisel tehtud ETV2 venekeelsete saadete vöönd, on olnud Postimehe vene toimetuse juht (ajalehed „Den za Dnjom“ ja „Postimees“ vene keeles, uudiste- ja meelelahutusportaalid) ja pressinõukogu esimees.

  Abstract (DOCX)


 • Jevgenia Värä
  Riigikantselei

 • Dr William Allen on Oxfordi ülikoolis töötav politoloog, kes keskendub viisidele, kuidas teave ja selle edastamine mõjutab avalikku arvamust, poliitikute käitumist ning sisserännet käsitlevate seaduste loomist. Tema selles valdkonnas tehtud uurimistöö, mida Ühendkuningriigi poliitikauuringute liit ja Ameerika politoloogia ühing on rahvusvaheliselt tunnustanud, hõlmab koostööd eri asutustega, näiteks rahvusvahelise sisserände organisatsiooniga. Lisaks on Allen teadusajakirja Evidence & Policy kaastoimetaja.

  Abstract (DOCX)


 • William Allen
  Oxfordi ülikool

 • Rein Olesk on Tallinna Ülikooli turundus- ja kommunikatsiooniosakonna sisekommunikatsiooni spetsialist. Lisaks ülikooli sisekommunikatsiooni korraldamisele kuulub ta ka ülikooli ennetus- ja kriisikomisjoni. Rein on lõpetanud Tartu Ülikooli bakalaureuseõppes riigiteaduste eriala. Hetkel on tal käsil Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni magistriõpe.

  Abstract (DOCX)


 • Rein Olesk
  Tallinna Ülikool

 • Ilmar Raag õppis Tartu ülikoolis ajalugu ja Pariisi Sorbonne’i ülikoolis (Paris III La Sorbonne Nouvelle) filmikunsti. 1999. aastal omandas ta magistrikraadi Ameerika ühendriikides Ohio ülikoolis stsenaristi erialal. Ta oli Eesti rahvusringhäälingu tegevjuht ja Vabariigi Valitsuse strateegilise kommunikatsiooni nõunik. Aastatel 2018–2019 oli ta Tartu ülikoolis vabade kunstide professor ja tema põhiteema oli „Lugude jutustamine eri kultuuride vahel“.

  Praegu tegutseb ta filmirežissöörina. Tema esimene mängufilm „Klass“ sai üle 20 rahvusvahelise auhinna. Järgmised filmid olid „Eestlanna Pariisis“ (2012), „Kertu“ (2013) ja „Ma ei tule tagasi“ (2014). Tema viimane linateos „Erik Kivisüda“ on valmimisel.


 • Ilmar Raag
  Filmirežissöör

Russian minorities and Russian migrants – integration challenges and perspectives in Estonia and Norway

This workshop will present the results of research cooperation project between Tallinn University in Estonia and Bergen University in Norway. Results bring out the differences in integration context in the two countries – Estonia and Norway, and the relation with integration and acculturation attitudes of Russian minorities.

Prof. Raivo Vetik, Tallinn University, Estonia
Prof. David Lackland Sam, Bergen University, Norway
Marianna Makarova, Tallinn University / Integration and Migration Foundation Our People, Estonia

Radicalisation – responsibility of immigrants or local community members?

What kind of local communities tend to radicalise more? Is Estonian society open for a new behavioural and belief system, which could prevent radicalisation and various violence occurrences? In this workshop, we take a look at two target groups, local community and immigrants’ attitude, and discuss how on one hand the ability of local population to accept new and sometimes unusual behavioural models, and on the other hand immigrants’ readiness to make changes in their habits to accept Estonians lifestyle, influence the likelihood of radicalisation. The main focus is on preventing radicalisation.

Prof. Ringo Ringvee, Ministry of Interior
Mai Beilmann, Tartu University
Prof. Shamit Saggar, Essex University
Linda Noor, Minotenk
Alo Raun, Eesti Päevaleht, Estonia

Culture, identity and multiculturalism

Presentations of this workshops will explore such questions as culture, multiculturalism and interculturality, local and regional identity, history and their role and importance in the context of integration.

Petr Potchinshtshikov, Art Promotion Center, Finland
David Edwards, Glasgow University, UK
Marianne Leppik, Tartu University, Estonia
Chair: Prof. David J Smith, University of Glasgow

Segregation at Estonian labour market – challenges and opportunities

The discussion in this workshop evolves around the recently conducted meta-analysis of studies on ethnic segregation in Estonian labour market. This analysis has combined results from different research projects conducted in Estonia during the last decades. Experts from various organisations in Estonia will join to discuss the developments and trends in Estonian labour market, with a focus on ethnic segregation.

Kristjan Kaldur, Institute of Baltic Studies, Estonia
Marta Traks, Estonian Unemployment Insurance Fund, Estonia
Kelly Grossthal, Human Rights Centre, Estonia

Memory Conflicts in History Lessons

The aim of this workshop is to analyze the ways of addressing the themes that may evoke strong emotional reactions, or may be strongly intertwined with national identity. We discuss different methods of teaching history in the school, especially in the multi-national class. The workshop is meant to study issues of historical memory and public history, in particular, what role may history lessons play in the conflict resolution in the multicultural societies? How to deal with situations in society where there are different histories? Are history lessons meant to educate patriots or citizens?

Timur Guzairov, University of Tartu, Estonia
Merit Rikberg, University of Tartu, Estonia

How to develop intercultural competence through non-formal learning methods?

Practical examples of games and non-formal learning methods aimed at language learning for children and adults.
Group size limit: 30 people.

Aleksei Razin, GameClub, Estonia

Inclusive leadership to support diversity in education sector

It is increasingly important for all organisations to be diverse and inclusive. But what does this actually mean, and how might organisations becoming more inclusive. One of the great challenges facing an organization is getting all employees to develop the competence and confidence to embrace its diversity. This workshop will provide opportunity for participants to develop understanding of diversity competence and the importance of inclusive leadership by all members of an organisation.

Prof Uduak Archibong, University of Bradford, United Kingdom
Prof Nazira Karodia, University of Wolverhampton, United Kingdom

Vene vähemused ja vene migrantrahvastik – lõimumise väljakutsed ja perspektiivid Eestis ja Norras

Antud töötoas esitletakse Tallinna ülikooli ja Norra Bergeni ülikooli teaduskoostööprojekti tulemusi. Tulemused kajastavad lõimumisega seotud erinevusi kahes riigis – Eestis ja Norras, ja nende seoseid vene vähemuste lõimumise ja kultuurilise kohanemise hoiakute kujunemisega.

Prof. Raivo Vetik, Tallinna Ülikool, Eesti
Prof. David Lackland Sam
, Bergeni Ülikool, Norra
Marianna Makarova, Tallinna Ülikool / Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, Eesti

Radikaliseerumine – immigrantide või kohaliku kogukonna liikmete vastutus?

Millised kohalikud kogukonnad kipuvad rohkem radikaliseeruma? Kas Eesti ühiskond on avatud uuele käitumis- ja ususüsteemile, mis võiks ära hoida radikaliseerumist ning vägivallailminguid? Antud töötoas vaatleme kahe sihtrühma, kohaliku kogukonna ja sisserändajate suhtumist. Arutame, kuidas ühest küljest kohaliku elanikkonna võime aktsepteerida uusi ja mõnikord tavatuid käitumismudeleid ning teisest küljest sisserändajate valmisolek muuta oma kombeid, et aktsepteerida eestlaste elustiili, mõjutavad radikaliseerumise tõenäosust. Tähelepanu keskmes on radikaliseerumise ärahoidmine.

Ringo Ringvee, Siseministeerium
Mai Beilmann, Tartu Ülikool
Shamit Saggar, Essex’i Ülikool
Linda Noor, Minotenk
Alo Raun, Eesti Päevaleht, Eesti

Kultuur, identiteet ja mitmekultuurilisus

Antud töötoa esitlustes käsitletakse selliseid teemasid nagu kultuur, mitmekultuurilisus ja kultuuridevahelisus, kohalik ning piirkondlik identiteet, ajalugu ja nende roll ning tähtsus lõimumise kontekstis.

Petr Potchinshtshikov, Art Promotion Center, Soome
David Edwards, Glasgow Ülikool, Suurbritannia
Marianne Leppik, Tartu Ülikool, Eesti
Chair: Prof. David J Smith, Glasgow Ülikool

Eesti tööturu rahvuslik ja keeleline jaotus – väljakutsed ja võimalused

Antud töötoa arutelus keskendutakse hiljuti tehtud analüüsile, mis keskendus viimastel aastatel avaldatud Eesti tööturu uurimisprojektide kohta. Eesmärk on teha kindlaks peamised suundumused ja arengusuunad seoses rahvusliku jaotumisega Eesti tööturul. Selle analüüsi tulemuste aruteluga ühinevad Eesti erinevate organisatsioonide eksperdid.

Kristjan Kaldur, Balti Uuringute Instituut, Eesti
Marta Traks, Eesti Töötukassa, Eesti
Kelly Grossthal, Inimõiguste Keskus, Eesti

Mälu konfliktid ajalootundides

Antud töötoa eesmärk on analüüsida, kuidas käsitletakse teemasid, mis võivad tekitada väga tugevat emotsionaalset reaktsiooni või olla rahvusliku identiteediga tihedalt põimunud. Arutleme ajaloo õpetamise eri meetodeid koolis, eriti eri rahvusest õpilastega klassis. Eesmärk on uurida ajaloolise mälu ja rahva ajaloo küsimusi ning eelkõige seda, kuidas saab ajalootundide abil lahendada konflikte mitmekultuurilises ühiskonnas. Kuidas toimida eri olukordades ühiskonnas, kus on erinevad ajalood? Kas ajalootundides tuleks kasvatada patrioote või kodanikke?

Timur Guzairov, Tartu Ülikool, Eesti
Merit Rikberg, Tartu Ülikool, Eesti

Kuidas arendada mitmekultuurilist kompetentsi mitteformaalse õppe meetodite abil?

Interaktiivne töötuba pakub praktilisi näiteid laste ja täiskasvanute keeleõppeks kasutatavate mängude ja mitteformaalsete õppemeetodite kohta.

Aleksei Razin, GameClub, Eesti

Kaasav juhtimine toetamas mitmekesisust haridussektoris

Aina tähtsam on muutumas organisatsioonide võimekus olla mitmekesised ja kaasavad. Aga mida see tegelikult tähendab ja kuidas saavad organisatsioonid muutuda kaasavamaks? Üks peamisi katsumusi, mis organisatsiooni ees seisab, on arendada kõikide töötajate pädevust ja suurendada kindlustunnet, et võtta omaks organisatsiooni mitmekesisus. See töötuba pakub osalejatele võimalust arendada arusaamist mitmekesisusega seotud pädevusest ja sellest, kui tähtis on kõikide organisatsiooni liikmete kaasav juhtimine.

Prof. Uduak Archibong, Bradfordi Ülikool, Suurbritannia
Prof. Nazira Karodia, Wolverhamptoni Ülikool, Suurbritannia